ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ 
รายงานการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
การจัดทำแบบรายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ [ 8 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.1) [ 4 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจรูญ คุ้มภัย ไป [ 24 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ทั้ง 2 ฝั่ง จากบ้านผู้ใหญ่ส [ 24 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 19 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจรูญ คุ้มภัย ไปหนองแฟบ หมู่ที่ 9 [ 18 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
โครงการวางท่อระบายน้ำ ทั่ง 2 ฝั่ง จากบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์ กันแตง ถึงป้อมตำรวจพันเส [ 18 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจ [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองและวางท่อระ [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1) [ 21 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
ประกาศโครงการดาดคอนกรีตเรียบหินใหญ่ คลองหน้าวัดพันเสา พร้อมก่อสร้างถนน คสล. คันค [ 1 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
 
อบต.ชมพู คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองพระ จดหมายข่าว พฤศจิกายน [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 445 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถฯ ที่ พล 0023.3/ว 6129 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6130 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6120 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.5/ว6115 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6119 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมืออปท. ที่ พล 0023.5/ว5762 ลว.30 ตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว6113 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 21 
แนวทางการแต่งตั้งผู้ป่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/6114 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
แจ้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพย์กรท้องถิ่น\" [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 62  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 18634 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 23 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ และแต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของเทศบาล ที่ พล 0023.2/6101 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6100 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6076 ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของ อบต. ที่ พล 0023.2/ว6078 ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
แจ้งรายละเอียดการดำเนินขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ปี 61 ที่ พล 0023.4/ว572ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหรงาน อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว6071 ลว 12 พ.ย. 61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.ตามมาตรา 34/1 แห่ง พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว6067 ลว 12 พ.ย. 61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว491 ลว 9 พ.ย.61  [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
 

ผักปลอดสารพิษ บ้านพันเสา  

ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  
 
 

 
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว3614 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3616 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 8 พ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3584 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.มท 0809.4/ว50 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว3596  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว46  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3583  [ 7 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว27 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3386 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ.มท 0809.4/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3592  [ 6 พ.ย. 2561 ]
 
  คุณคิดว่า เทศบาล ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  การบริการประชาชน
  การส่งเสริมอาชีพในตำบล
  การประชาสัมพันธ์


 
ติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่9 ต.พันเสา ค่ะ (16 ธ.ค. 2560)    อ่าน 359  ตอบ 3  
ขอร้องเรียนเรื่องถนนสักหน่อย (1 ส.ค. 2560)    อ่าน 441  ตอบ 0  
 
อบต.มะขามสูง มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันได้ที่นี่เลยครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ข่าวกันได้ที่นี่เลยครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.พันชาลี มาแชร์กันครับกีฬาประเภทไหนใช่สำหรับคุณ? (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล มาแชร์กันครับกีฬาประเภทไหนใช่สำหรับคุณ? (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง ติดตามข่าวกีฬาได้ที่นี่ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.บ้านพร้าว โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง นักทรัพฯ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 81  ตอบ 1
อบต.นครชุม เขาโปโล้น (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.หนองกุลา ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2556
 
 
เรือนไทดำ
สงวนลิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250
จำนวนผู้เข้าชม 2,941,559 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com